นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียนของสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563   นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขท้ย เขต 2 ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน ของสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า โดยทุกโรงเรียนจัดการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว เครื่องเล่นสนาม และสภาพแวดล้อม จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ สบู่เพียงพอ และจัดให้มีเจล แอลกอฮอล์ ครบทุกชั้นเรียน จัดทำจุดตำแหน่งเพื่อเว้นระยะห่างทั้งในห้องและนอกห้องเรียน จัดจุดรับ – ส่ง นักเรียนมีเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้านมาช่วยคัดกรองนักเรียน  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสุขอนามัยที่ดี