นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียนของสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 มิถุนายน พ

Read more

นิเทศ ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้าเยี่ยมบ้านนักเรียน และได้เก็บข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

Read more

นิเทศ ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านซ่าน เครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน และจัดเก็บข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

Read more