อบรมเชิงปฏิบัติการ​การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ​ประจำตำบล

วันที่ 24-25 กรกฎาคม

Read more

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียนของสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 มิถุนายน พ

Read more

นิเทศการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเครีอข่ายขุนไกร ก่อนเปิดเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบายของ COVID -19

Read more

การประชุม เตรียมความพร้อม ผ่านระบบ VDO Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เครือข่ายโรงเรียน เจ้าหมื่นด้ง

Read more