นิเทศการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเครีอข่ายขุนไกร ก่อนเปิดเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบายของ COVID -19

Read more

นิเทศ ติดตาม ฯ ผลการดำเนินการตามนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เครือข่ายโรงเรียนขุนไกรเยี่ยมบ้านนักเรียน และได้เก็บข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

Read more

นิเทศ ติดตาม ฯ ผลการดำเนินการตามนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เครือข่ายโรงเรียนขุนไกรเยี่ยมบ้านนักเรียน และได้เก็บข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV (โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์)

Read more

นิเทศ ติดตาม ฯ ผลการดำเนินการตามนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เครือข่ายโรงเรียนขุนไกรเยี่ยมบ้านนักเรียน และได้เก็บข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV (โรงเรียนบ้านวังพิกุล)

Read more