อบรมเชิงปฏิบัติการ​การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ​ประจำตำบล

วันที่ 24-25 กรกฎาคม

Read more

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียนของสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 มิถุนายน พ

Read more

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครือข่ายแก่งสารจิตร

ภาพ : คณะผูบริหาร/คร

Read more