Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

นายเปรม คำวัฒนา
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สท.2

รอง ผอ.สพป.สท.2

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2

เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายโรงเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline

UTQ+

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ตุลาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 161

เมื่อวานนี้ 316

สัปดาห์นี้ 477

เดือนนี้ 4242

รวมทั้งหมด 381041

มี 43 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน สพป.สุโขทัย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

Tel : 055 - 641702

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644175

กลุ่มนโยบายและแผน

Tel : 055 - 644176

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644177

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Tel : 055 - 644178

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel : 055 - 644179

กลุ่มงานวินัยและนิติกร

Tel : 055 - 644150

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Tel : 055 - 643205

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Tel : 055 - 643206

วิสัยทัศน์

        การศึกษาขั้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

  1.        ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
  2.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  3.       พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

   เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานของความเป็นไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้

  1.        นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และ

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  1.       ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ

และเสมอภาค

  1.       ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม

การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

  1.       สำนักงานเขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา

ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

  1.       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 บูรณาการการทำงานเน้นการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

  1.       พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297