Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 102

เมื่อวานนี้ 324

สัปดาห์นี้ 1401

เดือนนี้ 6219

รวมทั้งหมด 552928

มี 84 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

ชื่อผลงาน         การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงสวย

ปีการศึกษา 2559

ผู้ประเมิน         นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์

ปีที่ประเมิน       พ.ศ. 2559

 

บทคัดย่อ

                   การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงสวย ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงสวย  ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

           1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียน

บ้านบึงสวย   ปีการศึกษา 2559

           2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียน

บ้านบึงสวย ปีการศึกษา 2559

           3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน

บึงสวย ปีการศึกษา 2559

           4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน         บึงสวย ปีการศึกษา 2559

          การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงสวย ปีการศึกษา 2559 ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นการประเมิน 4 ด้าน คือ  ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) ด้านกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ศึกษาข้อมูล

จากประชากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ จำนวน 108 คน ประกอบด้วย ครู/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-6 จำนวน 47 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินโครงการเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน () มีค่าระหว่าง 0.83-0.97

 

 

          ผลการศึกษาพบว่า

           1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation) ของครู/บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีผลการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมโครงการ ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

          2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) ของครู/บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม  มีผลการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

          3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) ของครู/บุคลากรและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม มีผลการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

          4. การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมประชาธิปไตยด้านคารวธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม ของครู/บุคลากรและกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีผลการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

          5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ มีดังนี้

                 5.1 การประเมินความพึงพอใจของครู/บุคลากรที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15

                 5.2 การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24

                 5.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37

          5.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42

เอกสารแนบท้าย
FileFile size
Download this file (20170904-17-31584-2.doc)20170904-17-31584-2.doc37 kB

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297