ประเมินลูกจ้างประจำ.......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินผลงานการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งมีลูกจ้างประจำยื่นความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน จำนวน 1 ราย และขอปรับระดับชั้นงาน จำนวน 4 ราย ประเมินโดยการสัมภาษณ์ และการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับภาระงานที่ขอปรับและเลื่อน  โดย ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานกรรมการในการประเมิน....(มณีวรรณ/เรืองอุไร...ภาพ/มณีวรรณ...ข่าว)