ประชุมชี้แจง  -  สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยเรื่องการเงิน และสวัสดิการต่าง ๆ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ ให้กับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2.......(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว)