ประชุมคณะกรรมการประเมินการอ่าน ป.1 .....................เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2.......(มณีวรรณ....ภาพ/ข่าว)