To Be Number One..... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมนักเรียนแกนนำ To  Be  Number  One ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เป็นการสนองนโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยได้จัดกิจกรรมประกวดการรายงานผลการดำเนินงาน To Be Number One ของโรงเรียนที่ผ่านมา และ กิจกรรม To Be Number One Dancercise โดยมีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันกิจกรรมละ 3 ทีม ได้รับเกียรติจาก  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม และ นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนแกนนำ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2.....(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว)