สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

สรุปข้อมูล ประจำปี 2563
ที่กลุ่มจำนวนผู้ให้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละChartอธิบาย
1กลุ่มอำนวยการ37-0-
2กลุ่มนโยบายและแผน75-0-
3กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์31-0-
4กลุ่มบริหารงานบุคคล105-0-
5กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา18-0-
6กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา41-0-
7หน่วยตรวจสอบภายใน115-0-
8กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา42-0-
9กลุ่มกฎหมายและนิติกร4-0-
10กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร654.00100ดีมาก
รวม5334.0010044444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444ดีมาก


อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64120  
Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒