สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

สรุปข้อมูล ประจำปี 2567
ที่กลุ่มจำนวนผู้ให้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละChartอธิบาย
1กลุ่มอำนวยการ0-0-
2กลุ่มนโยบายและแผน0-0-
3กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-0-
4กลุ่มบริหารงานบุคคล0-0-
5กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0-0-
6กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0-0-
7หน่วยตรวจสอบภายใน0-0-
8กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0-0-
9กลุ่มกฎหมายและนิติกร0-0-
10กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0-0-
รวม0-0ปรับปรุง


อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64120  
Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒