ออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ Best Practice DLTV โรงเรียนบ้านท่าชัย

ออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ Best Practice ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านท่าชัย