25 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.
Sawankhalok

104 AQI


เมฆเป็นส่วนใหญ่

29 ํC

ข้อมูลเพิ่มเติม
Si Samrong

121 AQI


เมฆบางส่วน

29 ํC

ข้อมูลเพิ่มเติม