ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด วันที่ 23 กันยายน 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่สานสามัคคีและโรงเรียนบ้านแม่สาน อำเภอศรีสัชนาลัย