ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด วันที่ 21 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังสมบูรณ์และโรงเรียนนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง