ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด วันที่ 9 กันยายน 2563

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์และโรงเรียนบ้านดอนจันทร์ อำเภอศรีสำโรง