ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 กันยายน 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตาลพร้าและโรงเรียนวัดบ้านเหมือง อำเภอศรีนคร

โรงเรียนบ้านตาลพร้า

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง