ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ความเรียบร้อยในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

20 กรกฎาคม 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ความเรียบร้อยในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้