ข้อมูลประวัติ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 2
126/1 ต.เมืองสวรรคโลก   อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

           โดยที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 เป็นกฎหมายแม่บทการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย  มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ที่สนองต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 คือการกำหนดกรอบทิศทางการดำเนิน งานปฏิรูปการศึกษา  กำหนดให้ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี  โดยขยายการศึกษาภาคบังคับที่เคยกำหนดไว้  6  ปี  เป็น  9  ปี  ตามมาตรา  10  ที่ว่า  “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12  ปี  ต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย “จากบทบัญญัติดังกล่าวทำให้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 ขึ้น  เพื่อให้การบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจน  มีเอกภาพ  สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด

           วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546 นับว่าเป็นวันที่สำคัญต่อวงการศึกษาของไทย  เรียกได้ว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์การศึกษาไทย  เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มีผลบังคับใช้ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  คือ  เกิดหน่วยงานใหม่ที่มีฐานะ เป็นนิติบุคคลและเป็นกรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน 5 หน่วยงานได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( สพฐ.) มีภารกิจหลักที่เกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นเหตุให้เกิดการหลอมรวมส่วนราชการที่เป็นกรมและเทียบเท่าเป็นกรมของกระทรวงศึกษาธิการเดิม  ที่มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ เข้ารวมกันตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการเดิม  เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างเต็มระบบ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 บัญญัติไว้  และจากกฎหมายดังกล่าวทำให้การบริหารจัดการระดับจังหวัดมีการหลอมรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  คือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเข้าด้วยกัน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งยุบเลิกหน่วยงานระดับอำเภอ  ได้แก่  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ / กิ่งอำเภอ  และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ / กิ่งอำเภอ

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2 เป็น 1  ใน  175  เขตพื้นที่การศึกษา และเป็น 1 ใน  2 เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสุโขทัย ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 มีพื้นที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอสววรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอศรีนคร มีโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    188  โรงเรียน  3  สาขาและโรงเรียนเอกชนในกำกับดูแล   8  โรงเรียน

เหตุการณ์สำคัญ

           เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2546  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2  ได้เริ่มปฏิบัติงานตามโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้อาคาร ที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสวรรคโลกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเมื่อครั้งที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นทรัพย์สินของอำเภอสวรรคโลก  ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประมาณ  80  คน  ส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอที่ถูกหลอมรวม  และอีกจำนวนหนึ่งมาจากมาจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด ที่สมัครใจและในขณะเดียวกันมีข้าราชการอีกส่วนหนึ่งได้ย้ายมาจากหน่วยงานที่ถูกหลอมรวมของต่างจังหวัดและประสงค์ที่จะมาอยู่ในพื้นที่  ส่วนวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้ คณะกรรมการของจังหวัดสุโขทัยได้จัดสรรทรัพย์สินของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยทั้งหมดให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2  และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ  และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอที่ถูกหลอมรวม  ในเดือนตุลาคม  2546  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2  ได้ย้ายสถานที่ทำงานไปอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารี)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลย่านยาว  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  เหตุที่ต้องย้ายสถานที่ทำงานสืบเนื่องมาจากที่ทำงานเดิม  ไม่สามารถรองรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อราชการได้ทั้งหมด   ทางผู้บริหารในขณะนั้น คือ นายกนกศักดิ์  ศรีคำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2  และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2 ทั้ง 3  คน  ประกอบด้วย  นายสมคิด  พรหมภิรามนายสุรินทร์  แก้วมณี  และนายสุรชัย  นุ่มมีชัย  ได้เห็นชอบให้ใช้อาคารเรียน แบ 105 / 29  ซึ่งเป็นอาคารใต้ถุนสูง ขนาด 4  ห้องเรียน ของโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารี) เป็นสถานที่ทำงานโดยมีการปรับปรุงชั้นล่างให้เป็นสถานที่ทำงาน  สำหรับสถานที่ทำงานใหม่แห่งนี้ ในฤดูฝนน้ำจะท่วมชั้นล่าง  จึงได้มีการป้องกันโดยจัดทำคันดินกั้นน้ำ  แต่ก็ยังไม่เป็นที่วางใจ  ทำให้ทุกปีเมื่อถึงฤดูฝนช่วงน้ำหลาก  เจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ  ที่อยู่ชั้นล่างต้องเตรียมพร้อมในการขนย้ายอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดเวลา

           ในเดือนมิถุนายน  2547  ได้มีการเปลี่ยนแปลงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้นายสมคิด  พรหมภิรามและ          นายสุรชัย  นุ่มมีชัย  ไปเป็นผู้ตรวจราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 1  และในขณะเดียวกัน         ได้แต่งตั้งนายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  และนายอุดม  สายโท  มาเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2  แทนบุคคลดังกล่าว

           ในเดือนตุลาคม 2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2   ส่งผลกระทบความเสียหายของเอกสารสำคัญต่างๆ มากมาย ได้ดำเนินการของบประมาณสร้างอาคารและสถานที่แห่งใหม่จนสำเร็จลุล่วง  และได้ย้ายมาประจำกันที่สำนักงานแห่งใหม่ บริเวณติดกับสำนักงานกรมทางสวรรคโลก  เยื้องกับตลาดโลตัสสวรรคโลก จนถึงปัจจุบัน

           การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2  ได้แบ่งเป็น  6  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และหน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องรับผิดชอบ  ดูแล  ให้บริการแก่โรงเรียน  ครู  และเด็กนักเรียน  ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกัน  โดยมีเป้าหมายร่วมกันในขณะนั้น  คือ  “ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ”

ทำเนียบผู้บริหาร

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2546  มีผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน  คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2

           1. นายกนกศักดิ์  ศรีคำ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ 9 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต2 ตั้งแต่  7  กรกฎาคม  2546  ถึง  30  กันยายน  2548 (เกษียณอายุราชการ)

           2. นายสุรินทร์  แก้วมณี เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ 8 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2 ในช่วงที่เป็นตำแหน่งว่าง ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2548  ถึงวันที่มีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2

           3. นายประยุทธ  นาวายนต์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 

         4. นายมานพ ษมาวิมล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จนถึง 2559

         5. นายเปรม คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2

  1.  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร

รางวัลความภาคภูมิใจที่ได้รับ

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต  2  ได้บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของทางราชการ  ภายใต้ข้อจำกัดด้านอาคารสถานที่  บุคลากรและงบประมาณ  แต่ด้วยศักยภาพของผู้บริหาร  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทำให้การดำเนินงานส่งผลถึงความสำเร็จของโรงเรียน  นักเรียน  ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ  สร้างความภาคภูมิใจแก่จังหวัดและหน่วยงาน  ได้แก่

          1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ประจำปี  2547 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง ได้แก่  โรงเรียนศรีนคร  อ.ศรีนคร
          2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ประจำปี  2547 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง ได้แก่ นายนราศักดิ์  แหวนบัว  นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  อ.ศรีสำโรง
          3.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน  (ชมเชย)  ประจำปี  2547 ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ เด็กหญิงเสาวณีย์  อัสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง   อ.ทุ่งเสลี่ยม
          4.  นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อ.ศรีสัชนาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ ะดับประเทศ จากการประกวดการดำเนินธุรกิจจำลองของนักเรียน        ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา  2547  ของ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ภายใต้ชื่อ        “กรุงไทยยุววาณิช” โดยโครงงานแฟรนไชด์หมึกอิ้งเจ็ตสุดประหยัด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ          และโครงงานขยะมูลค่าเพิ่ม  ได้รางวัลชมเชย
           5.  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  อ.ทุ่งเสลี่ยม  ประสบความสำเร็จด้านวงดนตรีลูกทุ่ง โดยเป็นตัวแทนภาคเหนือ  เข้าแข่งขันระดับประเทศในการ ประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งเยาวชน        “ยามาฮาคอนเท็ส”  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  2  ปีซ้อน  ในปี  2547  และ ยังได้รับรางวัล       รองชนะเลิศระดับประเทศ การชิงแชมป์ดนตรีลูกทุ่งรายการ“ชิงช้าสวรรค์คอนเท็ส” ภาคฤดูหนาว ทั้งสองรายการถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางรายการโทรทัศน์  ช่อง 3  และช่อง 9
           6. โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  อ.ศรีสำโรง  ประสบความสำเร็จด้านกีฬา ได้รับรางวัล ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทกีฬาและรางวัลรองชนะเลิศประเภทกรีฑา       ของจังหวัดสุโขทัย  ถือได้ว่าเป็นจ้าวกีฬาของจังหวัดสุโขทัยในปี  2548 และนักเรียน      โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมป์  ยังได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสุโขทัยเข้า       แข่งขันในระดับชาติหลายรายการ
           7.  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  อ.ศรีสำโรง ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลพระราชทานในการแข่งขันประกวดการจัดพานพุ่มดอกไม้สด  เมื่อปี  2547  และได้รับรางวัลชนะเลิศ       การประกวดวงดนตรีไทยชิงแชมป์ภาคเหนือ  เข้าแข่งขันระดับประเทศได้รับรางวัลรอง       ชนะเลิศ  อันดับ 2
8. โรงเรียนบ้านสันติวิทยาคาร  อ.ศรีสำโรง  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดกิจกรรมตามโครงการทันตสุขภาพดีเด่น  ประจำปี  2548
           9.   นอกเหนือจากการประกวดต่างๆแล้ว  สิ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2 ภาคภูมิใจคือ การบริหารและจัดการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียนโดยรวม  ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  และผลงานที่ปรากฏคือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่  6  และสมัครใจเรียนต่อสามารถสอบเข้า เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาถึงร้อยละ  65

           ครู – อาจารย์  ในสังกัดได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ  และครูต้นแบบถึง ร้อยละ 70  การรับเด็กเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1  และ มัธยมปีที่ 4  ของปีการศึกษา 2548  มีเด็กสมัครเข้าเรียนเกินเป้าหมายทุกโรงเรียน  ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องมาจากผลงานด้านคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองนักเรียน

 รางวัลดีเด่นที่ภาคภูมิใจ

           1.  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มอบรางวัล “สุดยอดส้วมแห่งปีระดับเขต ประจำปี 2552”
           2.  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” ในระดับดีมาก 3 ปีซ้อน คือ ปี 2550 – 2552

เหตุการณ์อื่นๆ

           นอกเหนือจาภารกิจหลักแล้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2  ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญอีกหลายอย่าง ที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นประวัติศาสตร์แก่องค์กร   ได้แก่

           1.  ในปี  2547   การเตรียมงานในโอกาสที่  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเยี่ยมกิจกรรม  TO  BE  NUMBERONE  ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาและชม นิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด  ที่จัดถวาย และในปี 2552 ทรงเยี่ยมกิจกรรม TO  BE  NUMBERONE  ของโรงเรียนท่าชัยวิทยาและ โรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย  และชม นิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด
           2.  ปี  2547  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2  ภาคภูมิใจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้รับผิดชอบดำเนินการกฐินพระราชทาน ที่ทอด ถวาย  ณ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  อ.ศรีสัชนาลัย   จ.สุโขทัย
           3.  ในปี 2552  สำนักส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพฐ.  มอบให้รับผิดชอบดำเนินการกฐินพระราชทาน ที่ทอดถวาย  ณ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย