คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในเขตพื้นที่

1.กลุ่มนโยบายและแผน

2.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

3.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

4.กลุ่มอำนวยการ

5.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

6.กลุ่มบริหารงานบุคคล

7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

9.หน่วยตรวจสอบภายใน

10.กลุ่มกฏหมายและคดี