ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

Doughnut Chart
ที่รหัส SMISโรงเรียนประเภทโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลอำเภอจำนวนครูอนุบาลประถมมัธยมต้นรวมทั้งสิ้นจำนวนห้องเรียน
164020001บ้านดงคู่ขยายโอกาสนายวิลาศ อินดีดงคู่ศรีสัชนาลัย17351497225611
264020002บ้านห้วยไคร้ขยายโอกาสนายผดุง บุณยศิวาพงศ์ดงคู่ศรีสัชนาลัย15131025617111
364020003บ้านห้วยติ่งประถมศึกษานางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์ดงคู่ศรีสัชนาลัย421550769
464020004บ้านหนองบัวประถมศึกษานายจำเนียร ตูมหอมท่าชัยศรีสัชนาลัย513480618
564020005บ้านศาลาไก่ฟุบประถมศึกษานายวุฒวินัย หงษ์บุญมีท่าชัยศรีสัชนาลัย47220299
664020006บ้านลำโชคประถมศึกษานางสาวกรนิกา คุ้มสาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย410290399
764020007บ้านป่าคาประถมศึกษานางสาวนรินทร์ อินทะนักบ้านแก่งศรีสัชนาลัย414510658
864020008บ้านแม่ท่าแพขยายโอกาสนายเสนาะ ฉลวยบ้านแก่งศรีสัชนาลัย17561485425811
964020009บ้านห้วยหยวกประถมศึกษา-บ้านแก่งศรีสัชนาลัย24380427
1064020010บ้านแก่งประถมศึกษานายคะนอง ประโยชน์บ้านแก่งศรีสัชนาลัย93412501598
1164020011บ้านศรีสวรรค์ประถมศึกษาไม่มีบ้านแก่งศรีสัชนาลัย262083
1264020012บ้านปากคะยางขยายโอกาสนายมานพ หาญณรงค์บ้านแก่งศรีสัชนาลัย16491568328811
1364020013บ้านตึกประถมศึกษานายพิเชษฐ อ่วมบุตรบ้านตึกศรีสัชนาลัย103314101748
1464020014วัดภูนกประถมศึกษานายปิยวุฒิ ล่องชูผลบ้านตึกศรีสัชนาลัย57480558
1564020015บ้านนาต้นจั่นประถมศึกษานางสาวหฤทัย บุญประดับบ้านตึกศรีสัชนาลัย614540688
1664020016บ้านหมอนสูงประถมศึกษา-บ้านตึกศรีสัชนาลัย42220247
1764020018บ้านดงย่าปาประถมศึกษานายสุชานนท์ ดนตรีบ้านตึกศรีสัชนาลัย523440678
1864020019บ้านแม่คุประถมศึกษานายวีระ อินทรสุวรรณบ้านตึกศรีสัชนาลัย521780998
1964020020บ้านห้วยตมประถมศึกษานายเชวง อุปถัมภ์ -บ้านตึกศรีสัชนาลัย514470618
2064020021บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ประถมศึกษานายคนึง ศรีสวัสดิ์ป่างิ้วศรีสัชนาลัย34310358
2164020022บ้านแม่รากประถมศึกษานายสยาม รัตนเพชรป่างิ้วศรีสัชนาลัย45360418
2264020023บ้านทุ่งพล้อประถมศึกษานางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชยป่างิ้วศรีสัชนาลัย67840917
2364020024บ้านดอยไก่เขี่ยประถมศึกษานายจิรทีปต์ ลิ้มปฐมพิภพป่างิ้วศรีสัชนาลัย28280368
2464020025วัดวังค่าประถมศึกษา-ป่างิ้วศรีสัชนาลัย10100104
2564020027บ้านแม่สำประถมศึกษานางวชิราภรณ์ สารีบุตรแม่สำศรีสัชนาลัย39300398
2664020029บ้านท่าโพธิ์ขยายโอกาสนายสำราญ จงอยู่เย็นแม่สำศรีสัชนาลัย1521604112211
2764020030บ้านดอนระเบียงประถมศึกษานายวันชนะ บัวบังขังแม่สำศรีสัชนาลัย48280368
2864020032แม่สานสามัคคีประถมศึกษานายชาญวิทย์ แสงเงินแม่สำศรีสัชนาลัย48330418
2964020033บ้านปากสานประถมศึกษานายประพล คำทองแม่สำศรีสัชนาลัย410370478
3064020034บ้านสันหีบขยายโอกาสนายยศรพี เนตรดีแม่สำศรีสัชนาลัย15511268726412
3164020036บ้านแม่สานประถมศึกษานายวิชัย นมเนยแม่สำศรีสัชนาลัย318370558
3264020037บ้านแม่ฮู้ประถมศึกษานายอดินันท์ สำเนียงแม่สินศรีสัชนาลัย57560639
3364020038บ้านปางสาประถมศึกษานายไพรัช อินต๊ะสงค์แม่สินศรีสัชนาลัย424450698
3464020039บ้านโป่งตีนตั่งประถมศึกษาว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทมแม่สินศรีสัชนาลัย325510769
3564020040บ้านสุเม่นขยายโอกาสนางสาวสิตณัชช์ โพธิขำแม่สินศรีสัชนาลัย1639943717011
3664020041บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ประถมศึกษานายสมยศ ทองรัตน์แม่สินศรีสัชนาลัย112313701609
3764020042บ้านแม่เทินขยายโอกาสนายสมศักดิ์ คำแสนแม่สินศรีสัชนาลัย164814910730411
3864020043บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ประถมศึกษานายอนันต์ แก้วเปี้ยแม่สินศรีสัชนาลัย312350478
3964020044บ้านห้วยโป้ขยายโอกาสนายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์แม่สินศรีสัชนาลัย1429846718011
4064020045บ้านสะท้อประถมศึกษานายราชวัชร เชื้อสาวะถีแม่สินศรีสัชนาลัย67640718
4164020046บ้านผาเวียงขยายโอกาสนายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลแม่สินศรีสัชนาลัย174115311430812
4264020047ไชยะวิทยาขยายโอกาสนายเมธี จุมพลศรีศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย21872455538713
4364020048ป่ากล้วยขยายโอกาสนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย1645936920712
4464020049หมอนสูงประชาสรรค์ประถมศึกษานายเอกพันธ์ สารีบุตรท่าชัยศรีสัชนาลัย410330438
4564020050บ้านวังยายมากประถมศึกษานายสมบุญ ติณะคัดท่าชัยศรีสัชนาลัย411300418
4664020051บ้านท่าชัยประถมศึกษานายยุธยา คงพรมท่าชัยศรีสัชนาลัย5346701019
4764020053วัดตลิ่งชันประถมศึกษานายวสันต์ ไชยกุลศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย316400569
4864020055บ้านพระปรางค์ประถมศึกษานางมาลี การะเกษศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย49390489
4964020057วัดโบราณหลวงประถมศึกษานายจักกิต อุทรณ์สารจิตรศรีสัชนาลัย91813801568
5064020058วัดแสนตอประถมศึกษานายประธาน หาญณรงค์สารจิตรศรีสัชนาลัย529610909
5164020059บ้านสารจิตรขยายโอกาสนางเมตตา แสวงลาภสารจิตรศรีสัชนาลัย206924210841915
5264020060บ้านดงยางประถมศึกษานายสุกิจ ปริเวกหนองอ้อศรีสัชนาลัย524460709
5364020061บ้านเกาะน้อยประถมศึกษานายอดิศักดิ์ อาทิตยาหนองอ้อศรีสัชนาลัย39290388
5464020062บ้านป่ายางประถมศึกษา-หนองอ้อศรีสัชนาลัย14160206
5564020063หนองอ้อบำเพ็ญประถมศึกษานางจำรัส วงษชิตหนองอ้อศรีสัชนาลัย518650838
5664020064บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)ประถมศึกษานายสุนทร จันทร์โทนหนองอ้อศรีสัชนาลัย104044
5764020065วัดเกาะน้อยประถมศึกษานายสุนทร จันทร์โทนหนองอ้อศรีสัชนาลัย419510708
5864020067หาดเสี้ยววิทยาประถมศึกษานางสาวพิสมัย เกิดผลหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย10919001999
5964020068อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ประถมศึกษานายอารีย์ วรรณชัยหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย3126732075823
6064020071บ้านหนองยาวประถมศึกษานายสวัด แต้มทองเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง620670878
6164020072บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ประถมศึกษา-เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง111543308811
6264020074บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ขยายโอกาสนางสาวอำไพ นงค์เยาว์คลองตาลศรีสำโรง3073593066622
6364020076บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ประถมศึกษานายพร้อมศักดิ์ แหลมหลักทับผึ้งศรีสำโรง131365169411
6464020077บ้านเตว็ดกลางขยายโอกาสนายบุญทวน บัวจันทร์ทับผึ้งศรีสำโรง617710888
6564020078วัดศรีสังวรประถมศึกษานายวิรัช สุนันทวนิชทับผึ้งศรีสำโรง520680888
6664020080บ้านทับผึ้งประถมศึกษานายสุริยน ทะสุใจทับผึ้งศรีสำโรง617470648
6764020081มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ประถมศึกษานายวันชัย ลวดลายทับผึ้งศรีสำโรง113615201888
6864020082บ้านสันติสุขประถมศึกษานายธีระวุฒิ ซาวเจริญนาขุนไกรศรีสำโรง10437901229
6964020083บ้านเขาดินไพรวันประถมศึกษานายจำนงค์ เมฆพุฒนาขุนไกรศรีสำโรง123416802028
7064020084บ้านโซกเปือยประถมศึกษานางประเทืองพร ล้วนงามนาขุนไกรศรีสำโรง55530588
7164020085บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ประถมศึกษานายอัครวีร กระแสร์นาขุนไกรศรีสำโรง523510749
7264020086บ้านนาขุนไกรประถมศึกษานางกฤติกาญจน์ ปริสาวงค์นาขุนไกรศรีสำโรง416330499
7364020087บ้านวังพิกุลประถมศึกษานายณฐวรรษ ยอดแก้วนาขุนไกรศรีสำโรง1414766115111
7464020088บ้านวังสมบูรณ์ประถมศึกษานายสมชาติ จับคล้ายนาขุนไกรศรีสำโรง527520799
7564020089บ้านซ่านขยายโอกาสนายมานิตย์ นวรัตนารมย์บ้านซ่านศรีสำโรง17281476223711
7664020090บ้านปากคลองแดนประถมศึกษานายวรทัศน์ เพชรไชยบ้านซ่านศรีสำโรง43270308
7764020091บ้านนาขยายโอกาส-บ้านนาศรีสำโรง38290378
7864020093บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ประถมศึกษานายณรงค์ อินทร์จันทร์บ้านไร่ศรีสำโรง114815502038
7964020094บ้านดอนจันทร์ประถมศึกษานายชัยพร จันทร์ตะลิบ้านไร่ศรีสำโรง103610801449
8064020095บ้านบุ่งสักประถมศึกษานายพิเชฐ ขำพงศ์บ้านไร่ศรีสำโรง39150247
8164020097บ้านราวต้นจันทน์ประถมศึกษานายสุนทรศักดิ์ อ่อนบุญราวต้นจันทร์ศรีสำโรง10238801118
8264020098บ้านวังไฟไหม้ประถมศึกษานายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง518510699
8364020099บ้านท่ามักกะสังประถมศึกษานายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1414816115611
8464020100บ้านวังทองประถมศึกษานางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์วังทองศรีสำโรง822480708
8564020103บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ขยายโอกาสนางปุริมปรัชญ์ อินทิพย์วังลึกศรีสำโรง1419564712211
8664020104บ้านโคกกะทือประถมศึกษานายชวลิต เอี่ยมเขียนวังใหญ่ศรีสำโรง411320438
8764020105วัดวังใหญ่ขยายโอกาส-วังใหญ่ศรีสำโรง205053
8864020107ประชาอุทิศประถมศึกษานายสมชาย สุขแจ่มวัดเกาะศรีสำโรง35270328
8964020108บ้านสันติพิทยาคารประถมศึกษานายทรรศนะ เลี้ยงรักษาวัดเกาะศรีสำโรง59470568
9064020109บ้านหนองแหนประถมศึกษานายสิงข์ จีนพงษ์วัดเกาะศรีสำโรง417210389
9164020110วัดเกาะประถมศึกษานายสุภชัย ใจหารวัดเกาะศรีสำโรง517450629
9264020111เทวัญอำนวยวิทย์ประถมศึกษานายสุรพล มั่นเหมาะสามเรือนศรีสำโรง1516583510911
9364020112อนุบาลศรีสำโรงประถมศึกษานายจำรัส หาญกล้าสามเรือนศรีสำโรง441099220103130
9464020113วัดบ้านกรุขยายโอกาสนายสม คงกระพันธ์สามเรือนศรีสำโรง7218901108
9564020115วัดคลองกระจงประถมศึกษานายรัฐพรร อิ่นแก้วคลองกระจงสวรรคโลก10249601208
9664020116วัดกรงทองประถมศึกษานายศุภชัย หลินเจริญคลองกระจงสวรรคโลก515420578
9764020118บ้านไผ่ตะล่อมประถมศึกษานางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุขคลองยางสวรรคโลก611490609
9864020119ชุมชนบ้านคลองยางประถมศึกษานายธนาดล อินทรสูตรคลองยางสวรรคโลก5324174411
9964020120บ้านวังแร่ประถมศึกษานางวารี โมหะกิจคลองยางสวรรคโลก1426583712111
10064020122บ้านท่าทองขยายโอกาสนางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ท่าทองสวรรคโลก414290438
10164020124บ้านหนองป่าตอขยายโอกาสนายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ท่าทองสวรรคโลก510520628
10264020126บ้านดงไทยวิทยาประถมศึกษานายนิรุจน์ อรุณวิงนาทุ่งสวรรคโลก15421446525111
10364020128บ้านเขาทองประถมศึกษานายเลอศักดิ์ สิงหาบุตรนาทุ่งสวรรคโลก6258701128
10464020130มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)ขยายโอกาสนายประวิทย์ เรืองเดชในเมืองสวรรคโลก531620939
10564020133บ้านป่าเลาประถมศึกษานายวัฒนา แสนคำปากน้ำสวรรคโลก1528872514011
10664020134วัดปากน้ำประถมศึกษานางพิทยา พุ่มอิ่มปากน้ำสวรรคโลก16391477526111
10764020135บ้านไม้งามขยายโอกาสนางสาวพรพรรณ ภู่เจริญปากน้ำสวรรคโลก414400548
10864020136สามัคคีวิทยาขยายโอกาสนางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์ป่ากุมเกาะสวรรคโลก23130168
10964020137ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ประถมศึกษานายมานพ หลงแย้มป่ากุมเกาะสวรรคโลก416310478
11064020138บ้านป่ากุมเกาะประถมศึกษานางอรุณี วงค์เครือป่ากุมเกาะสวรรคโลก1426714614311
11164020139วัดคุ้งยางประถมศึกษานางประไพ แสนคำป่ากุมเกาะสวรรคโลก516450618
11264020140บ้านใหม่โพธิ์งามขยายโอกาสนางทองเพียร อ่องบางน้อยป่ากุมเกาะสวรรคโลก7317901108
11364020141บ้านนาพงประถมศึกษานายณัฐพล คัมภีรพจน์ป่ากุมเกาะสวรรคโลก623590828
11464020142บ้านขอนซุงประถมศึกษานายนเรศ ศรีม่วงเมืองบางขลังสวรรคโลก1429762412911
11564020143บ้านคลองแห้งประถมศึกษานายวุฒิชาติ ชาติวุฒิเมืองบางขลังสวรรคโลก516430598
11664020144วัดปากคลองช้างขยายโอกาส-เมืองบางขลังสวรรคโลก208083
11764020146บ้านวัดโบสถ์ประถมศึกษานายณัฐวุฒิ ทาบัวเมืองบางขลังสวรรคโลก1112455629
11864020148วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)ประถมศึกษานางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์เมืองบางยมสวรรคโลก37180259
11964020151วัดไทรย้อยขยายโอกาส-ย่านยาวสวรรคโลก109094
12064020153อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประถมศึกษานายสุวิทยา พรมอ่อนย่านยาวสวรรคโลก1541822514812
12164020154วัดไผ่ล้อมประถมศึกษานางธนวรรณ มะโนราย่านยาวสวรรคโลก32250278
12264020157บ้านหนองกลับขยายโอกาสนาสุกิจ ฉิมพาลีหนองกลับสวรรคโลก1140204024410
12364020158วัดป่าถ่อนประถมศึกษานายสมพงษ์ ศรีสินหนองกลับสวรรคโลก513360498
12464020159โรตารี่สวรรคโลก 1ประถมศึกษาสุทัศน์ วาลุกาคลองมะพลับศรีนคร6337401079
12564020160ศึกษาเกษตรศิลป์ประถมศึกษานางหทัยรัตน์ ชาญศรีคลองมะพลับศรีนคร10468101279
12664020161วัดศิริบูรณารามประถมศึกษานางอุไรรัตน์ คำวัฒนาคลองมะพลับศรีนคร59180277
12764020162บ้านทุ่งมหาชัยประถมศึกษานางจุฑามาศ นนท์แก้วคลองมะพลับศรีนคร32170198
12864020163บ้านหนองแหนประถมศึกษานางศุภมาลี มากมีนครเดิฐศรีนคร1434947019811
12964020164บ้านดงจันทน์ประถมศึกษานายสลุต อ่วมศรีนครเดิฐศรีนคร47360438
13064020165บ้านบึงงามขยายโอกาสนางสาวพัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์นครเดิฐศรีนคร220310519
13164020166บ้านบึงสวยประถมศึกษานายจรูญ สินาปันนครเดิฐศรีนคร719320519
13264020167บ้านน้ำขุมประถมศึกษานายวีระชัย น้อยเขียวน้ำขุมศรีนคร5326901019
13364020168วัดบ้านคลองประถมศึกษานายกรีธา บุญประดับน้ำขุมศรีนคร510470578
13464020169อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ประถมศึกษานายสาธิต มากมีศรีนครศรีนคร462218750109634
13564020170วัดบ้านเหมืองประถมศึกษานางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์ศรีนครศรีนคร414440589
13664020171บ้านตาลพร้าประถมศึกษานางจิตติพร เพ็ญศรีศรีนครศรีนคร46280347
13764020172บ้านหนองบัวประถมศึกษานายสุภาพ ด่วนเดินหนองบัวศรีนคร130100531539
13864020173บ้านกลางดงประถมศึกษานายสุพจน์ สุขเกษมกลางดงทุ่งเสลี่ยม15391145620911
13964020174บ้านหัวฝายขยายโอกาสนายสุวิทย์ อภิโลกลางดงทุ่งเสลี่ยม517450628
14064020175บ้านโป่งฝางขยายโอกาสนายวิชาญ ลือเฟื่องกลางดงทุ่งเสลี่ยม515510668
14164020176เชิงผาประถมศึกษานายสมโภชน์ เกื้อกูลกลางดงทุ่งเสลี่ยม512530658
14264020177บ้านแม่บ่อทองประถมศึกษานายสุนทรพจน์ ตาคำชัยกลางดงทุ่งเสลี่ยม513250389
14364020178บ้านแม่ทุเลาในประถมศึกษานายไชยันต์ บุตรน้อยกลางดงทุ่งเสลี่ยม414360509
14464020179บ้านหนองผักบุ้งประถมศึกษานายนิพล คำเสนกลางดงทุ่งเสลี่ยม315390548
14564020180บ้านบึงบอนประถมศึกษานางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้ากลางดงทุ่งเสลี่ยม16271117120911
14664020181บ้านห้วยเจริญประถมศึกษานายสมศักดิ์ ไชยลังการกลางดงทุ่งเสลี่ยม413330468
14764020182บ้านไทยชนะศึกขยายโอกาสนายนรากรณ์ กสิรักษ์เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม9418901308
14864020183บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ประถมศึกษานายจำรูญ พรมชัยเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม16781914631515
14964020185บ้านธารน้ำทิพย์ประถมศึกษานางศิริรัตน์ แก้วจาเครือทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม611650768
15064020186บ้านวังธารขยายโอกาสนางจำเนียน ดามังทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม626670938
15164020187บ้านโซกม่วงประถมศึกษานายณรงค์ วันทาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม17571345524611
15264020188อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ประถมศึกษานายวิสันต์ ภูผาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม2471395046618
15364020189บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ขยายโอกาสนายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม24154396055023
15464020191บ้านแม่ทุเลาประถมศึกษานายมานพ คำชูไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม9299801278
15564020192บ้านคลองสำราญประถมศึกษานางอุบลรัตน์ สาระมนต์ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม58370458
15664020193บ้านฝั่งหมิ่นประถมศึกษานายวิชัย ปันต๊ะวงค์ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม512570698
15764020194บ้านธารชะอมประถมศึกษานายนันทวัฒน์ เข็มทองไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1527733513511
15864020195บ้านหนองหมื่นชัยประถมศึกษานางสาวพิกุล วงค์กฎไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม417350528
15964020198บ้านหนองรังสิตขยายโอกาสนายรัชศาล คุ้มครองบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม16311225320611
16064020199บ้านแสงสว่างประถมศึกษานายจำรูญ พรมชัยบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม14100146
16164020200บ้านท่าวิเศษขยายโอกาสนายมนัส เจื้อยแจ้วบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม8398601258
16264020201บ้านลานตาเมืองประถมศึกษานายถวิล สารใจบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม115013201828