เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคา…

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคา​ อ.ศรีสัชนาลัย….