English​ Camp​ For​ Daily​ Life​ 2019​ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา​ อำเภอศรีสัชนาลัย​ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน(English​ Camp​ For​ Daily​ Life 2019) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1-3​ ระหว่างวันที่​ 1-2​ ต.ค.2562​ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4-6​ ระหว่างวันที่​ 3-4​ ต.ค.2562….