เด็กเก่ง คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

เด็กเก่ง คะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน………..เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ผลการสอบ O-NET ประจำปี 2561 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน ดังนี้

          1. เด็กชายธนวัต   พุ่มเกตุ          โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง

          2. เด็กชายธนบูรณ์  วิเชียรรัตน์     โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) อำเภอศรีสัชนาลัย

          3. เด็กชายทิวา   ชื่นใจ              โรงเรียนบ้านไม้งาม  อำเภอสวรรคโลก

          4. เด็กหญิงฐิติประภา  กอนผึ้ง      โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง  อำเภอศรีสำโรง

          5. เด็กหญิงสิริกานต์   โมกศรี       โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์  อำเภอศรีสำโรง