ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามฯ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองกลับ โรงเรียนบ้านวังพิกุลและโรงเรียนบ้านป่าถ่อน

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองกลับ โรงเรียนบ้านวังพิกุลและโรงเรียนบ้านป่าถ่อน ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563…….(บุญนำ…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)