ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มศึกษานิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา
1. สำเนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติ่มหน้าที่พลเมือง
2.ทิศทางพัฒนาการศึกษา วิสัยทัศน์ ปี 2561
3. แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
4. เอกสารประกอบการอบรมโครงงาน NO O-NET
5. เอกสารการอบรมข้อสอบPISAและไฟล์โปรแกรมข้อสอบ

กลุ่มนโยบายและแผน
1. แบบฟอร์มเลิกสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก+แบบฟอร์มเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
2. คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2562
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.
4. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(แก้ไขเพิ่มเติม)
5.รูปเล่มแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2561

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1. ใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง
2. ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน
3. ใบแจ้งการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน
4. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กลุ่มบริหารบุคคล
1. แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี
2. ใบขอแก้ข้อมูลสมาชิก กบข./คำร้องขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ
3. สัญญาจ้างครูขั้นวิกฤติ
4. สัญญาจ้างบุคลากรวิทย์และคณิต
5. แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
6. แบบขอปรับปรุงข้อมูลบุคลากรฯ
7. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

กลุ่มอำนวยการ
1. เครือข่าย สพป.สุโขทัย เขต 2

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS
2. คู่มือประกอบการอบรม คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ข้อมูลนักเรียน (DMC) 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2561 || 2562
2. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลDLIT
3. เอกสารประกอบการอบรม DLTV-2562

กลุ่มกฏหมายและคดี
1.