ตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2562

ตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ในวันที่ 24 มกราคม 2563…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)