กิจกรรมการใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ มาบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน​ วันพุธที่​ 8​ มกราคม​ 2563

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ กับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ เพื่อเสริมสร้างเด็กดี​ มีคุณธรรม​ และมีระเบียบวินัย​ ประจำวันพุธที่​ 8​ มกราคม​ 2563​ ดังนี้

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

โรงเรียนบ้านดอนจันทร์

โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม

โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา

โรงเรียนแม่สานสามัคคี

โรงเรียนบ้านธารชะอม

โรงเรียนบ้านดอนจันทร์

โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก

โรงเรียนบ้านหนองกลับ

โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โรงเรียนวัดกรงทอง

โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)

โรงเรียนบ้านกลางดง

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์