ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามฯ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองกลับ โรงเรียนบ้านวังพิกุลและโรงเรียนบ้านป่าถ่อน

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more

ตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2562

ตรวจเยี่ยม กิจกรรมกา

Read more

ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ NT ป.3 ของโรงเรียนวัดปากน้ำ และโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more

ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ NT ป.3 ของโรงเรียนบ้านห้วยตม โรงเรียนบ้านดงย่าป่า โรงเรียนบ้านแม่คุและโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more

ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ NT ป.3 ของโรงเรียนบ้านแม่สาน โรงเรียนแม่สานสามัคคีและโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more

ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ NT ป.3 ของโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ โรงเรียนวัดคุ้งยางและโรงเรียนวัดไผ่ล้อม

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more