ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช.104/26 อาคารเรียน (ใต้ถุนโล่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

Read more

ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามฯ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองกลับ โรงเรียนบ้านวังพิกุลและโรงเรียนบ้านป่าถ่อน

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งเวรยาม สังกัด สพม.39

Read more

ตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2562

ตรวจเยี่ยม กิจกรรมกา

Read more