Active Learning

การเรียน Active Learning + บูรณการ โครงการการเรียนรู้เรื่อง ข้าวในโรงเรียน เรื่อง การวัด เพื่อหาพื้นที่ ของ 4 เหลี่ยมผืนผ้า ….
ปล… สรุป เนื้อที่ การทดลองการปลูกข้าว ช่องละ 15.84 ตร.ม. × 4 ช่อง = 63.36 ตร.ม.

ขอบคุณภาพข่าว จาก โรงเรียนบ้านนาพง