SERVICE AWARDS ยอดเยี่ยม

SERVICE  AWARDS ยอดเยี่ยม…………….นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรรางวัล “SERVICE  AWARDS” ยอดเยี่ยม ให้กับผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตบริการ ขยันหมั่นเพียรต่อการปฏิบัติหน้าที่  ประจำเดือนมกราคม  2562 ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด ประจำเดือนมกราคม 2562  จำนวน 3 ราย  คือ

           1.นางสาวพริ้มพราว   ชัยประสิทธิ์      ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

           2.นางอนัญญา  เบิกบาน                  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

           3.นายศรัณยู   ยุบล                        ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)

ใส่ความเห็น