สถานที่พัก รองรับในช่วงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

ชุมชน/หมู่บ้าน | อำเภอศรีนคร